• Home
  • Algemene Bezoekersvoorwaarden

Gegevens onderneming:

Highscore Waalwijk B.v.
K.v.K 75722135

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN

1 Algemeen

1.1. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden worden gehanteerd door alle Arcades en midgetgolfbanen van van Highscore Waalwijk in Nederland hierna te noemen “Highscore”

1.2 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Highscore en een bezoeker van Highscore. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Onder bezoeker (hierna: “de Bezoeker”) wordt voor deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met Highscore sluit ter zake van het bezoeken van een door Highscore dan wel door een derde in het gebouw van Highscore (hierna: ‘het Gebouw”, waaronder ook dient te worden begrepen dat deel van de aan het Gebouw grenzende openbare weg waartoe Highscore op enigerlei wijze gerechtigd is) te organiseren Mini Golf en/of Arcade bezoek en/of evenement. Daarnaast gelden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden voor een ieder die enig Highscore bezoek en/of enig evenement in het Gebouw bijwoont.

1.3 Highscore zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in het Gebouw naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. Highscore zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten. Highscore zal tevens trachten Highscore bezoeken en/of evenementen in het Gebouw ongestoord te laten plaatsvinden. Highscore spant zich er voor in eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Highscore verneemt graag suggesties van de Bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. De Bezoeker kan ter zake te allen tijde contact opnemen met de manager van Highscore. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt Highscore hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

2 Kaartverkoop/Aanbiedingen/Prijzen

2.1 Alle door Highscore, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma- )aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie in dag- en/of weekbladen of andere vormen van media-uitingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Highscore behoudt zicht het recht voor wijzigingen aan te brengen in aanbiedingen, (programma-)aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie in dag- en/of weekbladen of andere vormen van media-uitingen en prijsopgaven. Highscore aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Highscore en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-)verkoop van plaatsbewijzen door derden.

2.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs aan als zodanig herkenbare functionarissen van Highscore te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het Gebouw, ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte in) het Gebouw wil/zal verlaten tijdens (de duur van) een Highscore bezoek en/of evenement.

2.3 De Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan Highscore heeft verkregen, afdracht van de toegangsprijs door de derde aan Highscore om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt, en het evenement tot bijwoning waarvan het toegangsbewijs recht geeft om niet aan Highscore verwijtbare redenen geen doorgang vindt. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

2.4 Toegangsbewijzen blijven eigendom van Highscore, ook nadat de Bezoeker de toegangsprijs heeft voldaan. De Bezoeker kan de toegang worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het toegangsbewijs niet is verkregen van Highscore of van andere erkende (voor-)verkoopadressen.

3 Verblijf in het gebouw

3.1 Gedurende zijn/haar verblijf in het gebouw dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, goede zeden en de aan de balie van Highscore verkrijgbare spelregels voor Highscore te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig herkenbare functionarissen van Highscore gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van Highscore de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor de betreffende Highscore bezoek en/of het evenement de verdere toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.

3.2 Het is de Bezoeker onder meer verboden:

a. aan derden in het Gebouw goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

b. kinderen zonder toezicht in het Gebouw achter te laten

c. (huis-)dieren het gebouw in te brengen;

d. etenswaren en/of alcoholische consumpties in het Gebouw mee te nemen;

e. verdovende middelen in het Gebouw mee te nemen en/of te gebruiken;

f. naar het oordeel van een functionaris in Highscore gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het Gebouw in te brengen c.q. met zich mee te voeren.

g. wapens het gebouw in te brengen

3.3 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan het Highscore management van Highscore inzage verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand-)bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

3.4 Bij constatering van diefstal, vernieling of enig ander mogelijk strafbaar feit veroorzaakt of (mede)gepleegd door de Bezoeker, zal te allen tijde aangifte worden gedaan bij de plaatselijke politie.

3.5 Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Highscore, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in het Gebouw bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Highscore te gebruiken, tenzij opnames louter voor privédoeleinden worden gebruikt. De als zodanig herkenbare functionarissen van Highscore zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw in bewaring te nemen.

3.6 Highscore behoudt zich het recht voor van de ruimten in het Gebouw waar de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking van genoemde opnamen, indien en voor zover de veiligheid van de Bezoeker, een derde, of de openbare veiligheid in Highscore die gebruikmaking vordert. Voor zover nodig wordt de Bezoeker geacht voor dat gebruik toestemming te hebben gegeven.

4 Aansprakelijkheid van Highscore

4.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

4.2 Highscore is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van Highscore en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Highscore verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn. De aansprakelijkheid van Highscore wordt onder meer uitgesloten voor:

a. schade tengevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van Highscore gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen

b. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen Highscore en de Bezoeker betrekking heeft;

c. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

d. sluiting of tijdelijke sluiting van Highscore boven de 25 graden Celcius (25○ C)

4.3 Highscore is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van Highscore. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Highscore onafhankelijke omstandigheid – ook als was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Highscore c.q. in het Gebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet- functionerend openbaar vervoer.

5 Reclame/klachten

5.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen Highscore en de Bezoeker dienen de directie van Highscore binnen een jaar, nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door Highscore niet in behandeling genomen.

5.2 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden, en deze leiden nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van Highscore, voor zover de handeling of omstandigheid niet door Highscore zijn te vermijden:

a. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op niet wezenlijke wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredenden, in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen van Highscore bezoeken en/of evenementen naar een andere datum;

b. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoering van Highscore bezoeken en/of evenementen waarop de overeenkomst tussen Highscore en de Bezoeker betrekking heeft, voor zover het gaat om niet wezenlijk afwijking in kwaliteit;

c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal Highscore het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zonodig de toegang te ontzeggen;

e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het Gebouw, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;

f. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de faciliteiten in de zalen van het Gebouw;

g. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids- )opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;

h. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-)overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaats vinden Highscore bezoeken en/of evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze Highscore bezoeken en/of evenementen, of die op enig andere wijze met deze Highscore bezoeken en/of evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Gebouw;

i. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op tekort aan zitplaatsen en/of de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan.

j. Reserveringen die door de Bezoeker niet schriftelijk kunnen worden aangetoond door middel van een schriftelijke bevestiging door Highscore

6 Overige voorwaarden/regelingen

6.1 De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van Highscore.

7 Toepasselijk recht/ Bevoegde rechter

7.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en Highscore is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en Highscore voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.